Ban lãnh đạo REV nhiệm kỳ 2014-2019
  Ban lãnh đạo REV nhiệm kỳ 2014-2019

  I. Chủ tịch, các PCT, TTK, CN UBKT và CVP:

   

  1. Chủ tịch : PGS TS Nguyễn Ngọc Bình

   

  1. PCT/TTK : PGS TS Nguyễn Hồng Vũ

   

  1. PCT : KS Nguyễn Minh Đức

   

  1. PCT : PGS TS Trương Vũ Bằng Giang

   

  1. PCT : KS Đoàn Quang Hoan

   

  1. PCT: KS Nguyễn Xuân Huy

   

  1. PCT: PGS TS Nguyễn Văn Khang

   

  1. PCT : PGS TS Trần Xuân Nam

   

  1. PCT : KS Vũ Huy Quang

   

  1. PCT : PGS TS Vũ Đình Thành

   

  1. PCT : Phạm Như Thiết

   

  1. Chủ nhiệm UBKT: PGS TS Bạch Nhật Hồng

   

  1. Chánh VP: KS Hoàng Hồng Đức

   

  II. Ban Thường vụ :

   

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ

  Đảm trách công tác

  1

  GS. TSKH Phan Anh

  TBT TCĐT

  Tổng biên tập Tạp chí Điện tử (TBT TCĐT); Tư vấn

  2

  PGS. TS Nguyễn Ngọc Bình

  Chủ tịch

  Tổ chức, Chiến lược; Chủ TK

  3

  KS. Nguyễn Minh Đức, 

  PCT

  Tạp chí và XB; Phó TBT; AP ĐTTD

  4

  KS. Hoàng Hồng Đức

  CVP

  VP

  5

  PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang

  PCT

  Hội nghị Hội thảo (Trưởng ban)

  6

  KS. Đoàn Quang Hoan

  PCT

  KHCN & Tư vấn

  7

  PGS.TS. Bạch Nhật Hồng

  CN UBKT

  Kiểm tra, thanh tra

  8

  TS. Nguyễn Xuân Huy (VOV)

  PCT

  Truyền thông, thông tin (Trưởng ban); Nội dung website và Brochures

  9

  KS. Nguyễn Xuân Lộc

  Phó CVP

  VP (Quản lý hội viên, hội phí)

  10

  PGS. TS Trần Xuân Nam,

  PCT

  Đối ngoại quốc tế; CLB Khoa/Viện

  11

  GS. Nguyễn Văn Ngọ

  CT Danh dự

  Tư vấn cho BTV

  12

  PGS. TS Nguyễn Văn Khang

  PCT

  Đào tạo

  13

  KS. Vũ Huy Quang

  PCT

  Tài chính (nguồn thu)

  14

  PGS. TS Vũ Đình Thành

  PCT

  Hoạt động phía Nam

  15

  KS. Phạm Như Thiết

  PCT

  CLB Doanh nghiệp; Hỗ trợ VP, TCĐT

  16

  TS. Trần Dũng Trình

  UV

  Phát triển hội viên

  17

  TS. Nguyễn Thế Truyện

  UV

  CLB Thiết kế điện tử

  18

  PGS. TS Trần Quang Vinh

  UV

  KHCN&TV (Trưởng ban)

  19

  PGS. TSKH Nguyễn Hồng Vũ

  PCT; TTK

  Đối ngoại trong nước; Nội chính; Văn phòng; Hội viên hội phí; CLB TKĐT; Trưởng ban kỷ niệm 30 năm; Ủy quyền Chủ tài khoản

  20

  PGS. TS Ngô Thái Trị

  UV

  Ấn phẩm ĐTNN (TCĐT)

  21

  PGS. TS Nguyễn Linh Trung

  UV

  Ấn phẩm JEC (TCĐT)