The REV Journal on Electronics and Communications (REV-JEC)
    Tạp chí Điện tử và Truyền thông (REV-JEC) đã xuất hiện trong cộng đồng nghiên cứu từ năm 2011.

    Để đảm bảo chất lượng hiện tại, đồng thời để tăng sự đóng góp của các tác giả tiềm năng và mở rộng độc giả, Ban biên tập quyết định cung cấp ba loại bài viết khác nhau: loại bài Tiêu chuẩn, loại bài Ngắn và loại bài Thông tin khoa học. Bài báo loại Tiêu chuẩn trình bày những đóng góp khoa học đáng kể với đầy đủ chi tiết, Bài báo loại Ngắn trình bày về một nghiên cứu đầy đủ với những đóng góp, nhưng ít chi tiết hơn so với bài báo chuẩn, và bài viết loại Thông tin khoa học có thể đưa ra những ý tưởng mới, kết quả mới hoặc những ý kiến trao đổi ​​cần được công bố nhanh.(Xem chi tiết tại www.rev-jec.org)