Tiêu chuẩn và hình thức hội viên
  Tiêu chuẩn và hình thức hội viên (trích Điều 9 của Điều lệ Hội) 

  1. Tiêu chuẩn 


  Các cá nhân, tổ chức Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo, quản lý, ứng dụng, học tập, phổ biến, phát triển kiến thức về Vô tuyến, Điện tử, Kỹ thuật Truyền thông và Máy tính và có liên quan, tán thành Điều lệ của Hội, tự nguyện nộp đơn xin gia nhập sẽ được Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định kết nạp.
   

  2. Hình thức.


  a- Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Vô tuyến, Điện tử, Kỹ thuật Truyền thông và Máy tính có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.


  b- Hội viên tập thể: Các tổ chức khoa học, đào tạo, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Vô tuyến, Điện tử, Kỹ thuật Truyền thông và Máy tính , tự nguyện gia nhập Hội và các tổ chức do Hội thành lập có thể trở thành hội viên tập thể của Hội; Các thành viên tập thể có thể có tổ chức Chi Hội trong nội bộ cơ quan mình và trực tiếp quản lý các hội viên này. 


  c- Hội viên liên kết và hội viên danh dự: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam có đóng góp xuất sắc, tích cực cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, nếu có nguyện vọng tham gia hoạt động Hội, có thể được Ban Thường vụ Hội xem xét, công nhận.

   

  Hội phí: 150.000 đồng /năm.
   

Bản tin mới

Bác Nguyễn Văn Khang sinh năm 1921 tại xã Thịnh Quang, tỉnh Thái Bình, là học sinh khóa 1940 – 1942 trường Kỹ nghệ Thực hành Hà nội (nguyên là  trường Chuyên nghiệp Hà nội thành lập năm 1898 theo Quyết định của phòng Thương mại Đông Dương, năm 1931 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội), sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm việc ở đài VTĐ Bạch Mai của chính quyền thuộc địa. 

Đăng ký bản tin
Đối tác